Resevillkor Dahl Tours and Safaris LTD

Avtalet

Avtalet är bindande för parterna när Dahl Tours and Safaris LTD skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift.

Om betalningen

Vid bokning debiterar Dahl Tours and Safaris LTD minst 50 % av resans totala pris. Slutlikvid skall vara oss tillhanda senast tre veckor före resan påbörjas, om inte annat överenskommits. Dock skall full slutlikvid erläggas senast samma dag som resenären möter upp representant för Dahlsafaris i Tanzania.

Om bokning

Din bokning är bindande först när vi tagit emot din betalning. Om inte betalning inkommer inom överenskommen tid tar vi inget ansvar för eventuella avbokningar.

Bokningen gäller under förutsättningen att full betalning är oss tillhand inom överenskommen tidsperiod. Vissa bokningar kräver omgående betalning för att inte avbokning skall ske.

Om avbeställning

Resenären har rätt att avbeställa resan vid sjukdom mot en viss kostnad, dock krävs det ett läkarintyg i original som intygar sjukdom som är så pass allvarlig att resa ej kan genomföras.
Mer än 30 dagar före avresa 50 % av resans totalpris, dock lägst USD$ 250 per person.
29 dagar före avresa 100 % av resans totalpris.
Vid ev. avbeställning strävar Dahl Tours and Safaris efter att i möjligaste mån få tillbaka inbetalda medel till bokade hotell och därför kan ovanstående avgifter bli lägre.
Avbeställning ska omgående ske till oss och resehandlingarna skall omedelbart returneras. Observera att meddelande om avbokning inte får lämnas på vår telefonsvarare! Utan skall ske skriftligt via fax, E-post eller telefonsamtal.

Om ändrade villkor

Resenären får frånträda avtalet, om Dahl Tours and Safaris LTD inte fullgör sitt åtagande och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
Om Dahl Tours and Safaris LTD avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, skall Dahl Tours and Safaris LTD underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om resenärens rätt att frånträda avtalet.

Om ändrad logi

Om överenskommen logi är fullbokat eller annan hinder utöver Dahl Tours and Safaris kontroll, skall arrangören i förstahand ordna med ersättningsboende i samma standard och prisklass.

Ersättning

Dahl Tours and Safaris LTD kommer ej att ersätta förseningar eller kostnader som inbegriper nedanstående punkter.
1. Force major (inbegriper krig och konflikter, naturkatastrofer m.m.)
2. Försenad ankomst till startpunkt för safari, p.g.a. t.ex. försenade flyg, oväder eller annan händelse som ligger utanför Dahl Tours and Safaris LTD kontroll.
3. Sjukdom före, under eller efter safari. Dödsfall eller kroppsskada.
4. Väderförhållanden som omöjliggör bilkörning i vissa områden som måste passeras för att nå överenskommen slutdestination.
5. Försenad hemkomst från safari p.g.a. oförutsedd händelse utanför Dahl Tours and Safaris LTD kontroll.
6. Strömavbrott
7. Ev. följdkostnader i tredjehand för resenären i samband med misslyckad leverans av transport.
8. Förlorat baggage

Om prisändringar

Priset får ändras endast på grund av kostnadsökningar som beror på:
1. Ändringar i transportkostnader
2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan
3. Prisändringar för nationalparksavgifter vilket även inkludera avgifter till Ngorongoro Conservation area.

Dock får ej priset höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

Om fel och brister

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang i Tanzania utan extra kostnad.
Vid andra fel har resenären rätt till prisavdrag och om inte felet beror på honom, dock begränsas ersättningen och kan aldrig överstiga 10 % av resans värde. Resenären har inte rätt till ersättning om Dahl Tours and Safaris LTD kan bevisa att felet beror på ett hinder utanför Dahl Tours and Safaris LTD kontroll som denne inte skäligen kunde ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha räknat med när avtalet ingicks. Ifall resenären inte är nöjd med logi, skall byte ske i samråd med arrangören på plats i Tanzania.

Tidtabellsändringar

Som resenär är du själv skyldig att kontrollera flygtider för hemresa och ev. inrikesflyg i Tanzania. (det kan förekomma förändringar med kort varsel). Kontrollera även med ditt flygbolag ifall de kräver att du skall återbekräfta din hemresa före aktuell hemresa.

Reklamationsfrist

Eventuella reklamationer på resan skall i första hand ställas direkt till hotellet, flygbolaget eller eventuella agenter på plats och i andra hand till oss. Reklamation skall skriftligen framställas till oss via E-post senast 30 dagar efter sista dagen på researrangemang anordnat av Dahl Tours and Safaris.

Resenärens ansvar

Det är resenärens ansvar att ta del av resevillkoren före köpet.
Resenären förbinder sig:
1. Att bevaka e-posten då vår korrespondens sker via mail. Hålla utkik så att inte viktig information hamnar i skräpkorgen pga. eventuellt spamskydd.
2. Att själv kontrollera bokningsinformationen så snart du får den, och särskilt i samband med betalning. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Betald bokning är bindande.

Att själv kontrollera vilka vaccinationer som krävs för att besöka Tanzania vaccinationer och att själv stå för alla kostnader förknippade med vaccinationer.

Resenären ansvarar själv för att kontakta Tanzanias ambassad och kontrollera vad som gäller avseende visum och regler för passets giltighetstid. Tanzania kräver t.ex. att passet skall vara giltig 6 månader efter hemkomst.

Friskrivning från ansvar

Dahl Tours and Safaris LTD friskriver sig från eventuella tekniska fel som uppstått i samband med bokning.

Reseavtal senast uppdaterat 17 November 2012